Stadgar

 

STADGAR för släktföreningen von Koch

Förslag antaget av styrelsen den 23 november, 2010 men ännu ej förelagt något föreningsmöte.

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Släktföreningen von Koch.

 

§2 Styrelsens säte

Styrelsens säte är Stockholm.

 

§3 Ändamål

Föreningen har till sitt ändamål att inom släkten verka för ökad kunskap om och intresse för denna.

Detta sker genom

 • Släktmöten med regelbundna intervall – ambition vart tredje men ej mindre än vart femte år – och därigenom stimulera intresset för och sammanhållningen inom släkten.
 • samla in och sprida information avseende släktens historia
 • upprätta och underhålla matrikel med adressuppgifter
 • verka för löpande släktforskning genom insamling av gamla och nya fakta

 

§4 Medlemskap

Släktingar som har intresse för föreningens ändamål har rätt att bli medlemmar. Med släktingar avses samtliga ättlingar till majoren Nils Samuel von Koch (1768-1848) inklusive maka, make eller sambo.

 

§5 Medlemsavgift

Avgift för medlemsskap fastställs av föreningssammanträde.

 

§6 Verksamhetsperiod

Föreningens verksamhetsperiod omfattar tid som förflyter mellan släktmöten och håller således flexibel därefter.

 

§7 Föreningssammanträden

Föreningen sammanträder vart tredje år före september månads utgång (släktmöte) på dag som styrelsen bestämmer samt dessutom så ofta styrelsen finner det motiverat, eller då sammanträde för behandling av visst uppgivet ärende skriftligen hos styrelsen begärs av minst 20 av föreningens medlemmar. Kallelse till sammanträde jämte föredragningslista utsänds till alla medlemmar minst en månad före sammanträdet. Förslag rörande föreningens angelägenheter (motioner) skall skriftligen inlämnas till styrelsen för yttrande innan de behandlas vid sammanträde. Sådana förslag skall ha kommit styrelsen tillhanda senast fyra veckor före sammanträdet.

 

På ordinarie föreningssammanträde/släktmöte skall förekomma:

 1. Val av ordförande på sammanträdet
 2. Val av protokollförare på sammanträdet
 3. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 4. Fråga om godkännande av kallelse och föredragningslista
 5. Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
 6. Föredragning av revisionsberättelsen
 7. Fråga om godkännande av resultaträkningen och fastställande av balansräkningen
 8. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen för förvaltningen under den gångna verksamhetsperioden
 9. Behandling av förslag från styrelsen eller andra föreningsmedlemmar
 10. Bestämmande av avgifter
 11. Föredragning av styrelsens budgetförslag
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisor samt en suppleant
 14. Val av valberedning

 

§8 Rösträtt

Där ej dessa stadgar för särskilda fall innehåller annat föreskrift, fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande på sammanträdet utslagsröst

 

§9 Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Vid val bör eftersträvas att välja en representant för varje huvudgren i släkten. Styrelsen fördelar inom sig fördelning mellan ordförande, sekreterare, kassör och arkivarie. Styrelsearvoden får ej förekomma.

 

Styrelsen väljs för en tid av tre år, dvs intill nästa ordinarie föreningssammanträde.

 

Styrelsen sammanträder när ärendena så fordrar eller ledamot det begär. Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter överskrider hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens mening gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande rästet eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.

 

Styrelsen handhar föreningens angelägenheter – i den mån i dessa stadgar eller genom föreningens beslut ej annorlunda bestämmes – samt avger berättelse över föreningens verksamhet och ekonomisk redovisning för tilländalupen verksamhetsperiod.

 

§10 Revision

Styrelsens åtgärder samt räkenskaper för verksamhetsperiod skall granskas av revisorn. Styrelsens verksamhetsberättelse och protokoll samt bokföring skall härför finnas tillgängliga senast 14 dagar före föreningssammanträdet.

 

§11 Valberedning

En valberedning bestående av minst två och högst tre medlemmar varav en är sammankallande, väljs på föreningssammanträdet för en verksamhetsperiod.

 

Valberedningen avger vid nästkommande föreningssammanträde förslag till styrelse, revisor, revisorssuppleant samt valberedning.

 

§12 Stadgeändring

Fråga om ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan endast förekomma på föreningssammanträde och skall förslag till dylik ändring eller tillägg uppföras på föredragningslistan för detta sammanträde. För ändring av §§ 1-12 i dessa stadgar erfordras två tredjedels majoritet. För ändring av §13 erfordras sex sjundedels majoritet.

 

§13 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall fattas av två på varandra med minst sex månaders mellanrum följande föreningssammanträden, därav ett ordinarie. För sådant beslut fordras sex sjundedels majoritet av avgivna, godkända röster. I händelse föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar …………..

Kommentera