Föreningen

SYFTE

Släkten von Koch har veterligen inte tidigare haft en organiserad släktförening. Vår förening bildades 2009-08-26 av Göran Norell, Helge von Koch och Henrik von Koch. Tanken är att sammanställa och översiktligt presentera kända fakta om släkten och några av dess medlemmar för att på så vis underlätta för den intresserade anförvanten att lära och förstå släkten och dess historia. “Släkten” har för ändamålet definierats som ättlingar till majoren Nils von Koch, Blomsholm (1768-1848). Huruvida föreningen väljer att så småningom vidga definitionen får bli en senare fråga.

Föreningen är tänkt att i första hand verka genom

  • Släktmöten med regelbundna intervall – ambition vart tredje eller fjärde år, helst inte glesare än vart femte – och därigenom stimulera intresset för och sammanhållningen inom släkten.
  • samla in och sprida information avseende släktens historia samt inte minst dess medlemmars. Till en början främst före år 1950.
  • upprätta och underhålla matrikel med adressuppgifter
  • verka för löpande släktforskning genom insamling av gamla och nya fakta

 

 

Kommentera